Patent Ductus Arteriosus ในทารกแรกเกิด

PDA พบได้บ่อยในทารกแรกเกิดโดยเฉพาะทารกเกิดก่อนกำหนด และมีกลุ่มอาการหายใจลำบากรุนแรง ( severe respiratory distress syndrome ) พบบ่อยขึ้นในทารกเกิดก่อนกำหนดที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 1,000 กรัม ( extremely low birth weight ) ซึ่งมีอัตราการเกิด PDA สูงถึงร้อยละ 70

Download เอกสาร   Patent Ductus Arteriosus (41316 downloads)

 

 

About วราพร ปัตตานี

พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

Comments are closed.

Scroll To Top