การพยาบาลทารกที่มีภาวะหยุดหายใจ

การพยาบาลทารกที่มีภาวะหยุดหายใจ

  ภาวะหยุดหายใจ (apnea) เป็นปัญหาสำคัญในทารกแรกเกิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทารกเกิดก่อนกำหนด ภาวะหยุดหายใจตามคำจำกัดความของ The American Academy of Pediatrics หมายถึง ภาวะที่มีการหยุดหายใจมากกว่า 20 วินาที หรือหยุดหายใจน้อยกว่า 20 วินาที แต่มีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา ได้แก่ อัตราการเต้นของหัวใจช้า (น้อยกว่า 100 ครั้ง/นาที) และ/หรือ มีอาการเขียว (cyanosis) ความตึงตัวของกล้ามเนื้อลดลง (Committee on Fetus and Newborn, American Academy of Pediatrics, 2003) การเกิดก่อนกำหนดเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเกิดภาวะหยุดหายใจ ทารกเกิดก่อนกำหนดที่มีอายุครรภ์และน้ำหนักตัวยิ่งน้อย การเกิดภาวะหยุดหายใจจะยิ่งพบได้บ่อยขึ้น ภาวะนี้ต้องแยกจาก periodic breathing ซึ่งทารกจะมีอาการหยุดหายใจช่วงสั้นๆ 5 – 10 วินาที ตามด้วยการหายใจที่เร็วขึ้น สลับด้วยการหยุดหายใจ ระยะที่มีการหยุดหายใจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเต้นของหัวใจและสีผิว periodic breathing พบบ่อยในทารกเกิดก่อนกำหนดเช่นกัน โดยทารกเกิดก่อนกำหนดที่มีอายุครรภ์ยิ่งน้อยจะพบ periodic breathing ได้บ่อย และพบน้อยลงเมื่ออายุครรภ์เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะหลังอายุครรภ์ 36 สัปดาห์ จะพบได้น้อยลง (เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์, 2542) Read More »

ทารกคลอดก่อนกำหนด

ทารกคลอดก่อนกำหนด

  ทารกคลอดก่อนกำหนด หมายถึง ทารกที่เกิดก่อนอายุในครรภ์ครบ 37 สัปดาห์ โดยไม่คำนึงถึงน้ำหนักแรกเกิด (Wilson, 1994) หรือทารกคลอดเมื่ออายุครรภ์น้อยกว่า 38 สัปดาห์ หรือ 37 สัปดาห์เต็ม (259 วัน) โดยคำนวณจากวันมีประจำเดือนครั้งสุดท้าย ( Ashwill, & Droske, 1997) Read More »

การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะเสี่ยง

การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะเสี่ยง

  ทารกแรกเกิดที่มีภาวะเสี่ยงหมายถึงทารกแรกเกิดที่มีโอกาสหรือความไวสูงต่อการเจ็บป่วย  พิการ หรือตาย  ทารกและครอบครัวต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ พยาบาล ช่วงที่ถือว่าทารกอายู่ในภาวะเสี่ยง  นับแต่เวลาที่เกิดเหตุการณ์ใดก็ตามที่มีผลต่อชีวิตและสุขภาพทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ระยะคลอด หลังคลอด จนถึงอายุ 28 วัน Read More »

Evidence based nursing practice for breastfeeding in neonates 

Evidence based nursing practice for breastfeeding in neonates 

  ประโยชน์การให้นมแม่      ลดการติดเชื้อและลดการเกิดโรคต่างๆ ลดการกลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาล ทารกรับนมได้ดีเพราะย่อยง่าย นอกจากนี้ยังส่งเสริม neurodevelopment ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างมารดาทารก ส่วนประโยชน์สำหรับทารกเกิดก่อนกำหนด (Callen & Pinelli, 2005) มีทั้ง Nutritional benefits, Gastrointestinal benefits,  Immunological benefits, Neurodelopmental benefits และ Psychological benefits Read More »

ก๊าซในหลอดเลือดแดง: บทบาทพยาบาลในการวิเคราะห์ผล

ก๊าซในหลอดเลือดแดง: บทบาทพยาบาลในการวิเคราะห์ผล

ก๊าซในหลอดเลือดแดง: บทบาทพยาบาลในการวิเคราะห์ผล (Arterial blood gas: Roles of nurse in an analysis)  บทคัดย่อ ค่าก๊าซในหลอดเลือดแดงมีความสำคัญในการบอกถึงภาวะกรดด่างของผู้ป่วย การเจาะเลือดส่งตรวจจะเจาะจากหลอดเลือดแดงเพื่อให้ได้ค่าที่แน่นอน ในทางปฏิบัติการส่งตรวจก๊าซในหลอดเลือดในผู้ป่วยเด็กนิยมเจาะจากหลอดเลือดฝอย พยาบาลมีบทบาทที่สำคัญในการเตรียมผู้ป่วย และช่วยแพทย์ในการเจาะเลือดส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้พยาบาลต้องมีความรู้ในการวิเคราะห์ค่าก๊าซ เพื่อช่วยในการดูแลผู้ป่วยตามบทบาทของตน   Abstract Blood gas is important indicator of acid-base status of patient. Drawing of blood sample from artery will give accurate values. In practical, pediatric patient’s blood will be drawn from capillary. Nurse plays an important role in preparation of patient and facilitates a physician during the procedure. In addition, nurses must be knowledgeable of analysis of blood gas in order to care patients on their roles. Read More »

การให้ความช่วยเหลือ การสนับสนุนทางจิตใจแก่หญิงให้นมบุตร

การให้ความช่วยเหลือ การสนับสนุนทางจิตใจแก่หญิงให้นมบุตร

 เรียบเรียงโดย รศ. พัชรี วรกิจพูนผล, รองศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดาราวรรณ ศิระกมล, หัวหน้าหอผู้ป่วยทารกแรกเกิด 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมชาติ ศรีจันทร์ตา, ผู้ช่วยพยาบาลประจำหอผู้ป่วยทารกแรกเกิด 2 และคลินิกนมแม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Read More »

การพยาบาลทารกคลอดก่อนกำหนด

การพยาบาลทารกคลอดก่อนกำหนด

  1.  การควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้อยู่ในระดับปกติ (36.5 – 37.5 °C) ศูนย์ควบคุมความร้อนในสมองส่วน  Hypothalamus ยังทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์ พื้นที่ผิวของร่างกายมากเมื่อเทียบกับน้ำหนักตัว, ไขมันใต้ผิวหนังมีน้อย ทำให้สูญเสียความร้อนออกจากร่างกายได้ง่าย ร่างกายผลิตความร้อนได้น้อย จากไขมันสีน้ำตาล (Brown fat) มีน้อย พัฒนาการกล้ามเนื้อไม่ดีจึงมีการเคลื่อนไหวน้อย  การสะสมของไกลโคเจนที่ตับน้อย ไม่มีการสั่นของกล้ามเนื้อ (shivering) ต่อมเหงื่อไม่เจริญจึงระบายความร้อนออกทางผิวหนังไม่ได้ การมีอุณหภูมิร่างกายต่ำมากๆ “Cold stress”  จะทำให้ เกิดภาวะแทรกซ้อน ที่สำคัญ ได้แก่  Hypoxia, Hypoglycemia, Metabolic  acidosis, PFC, Right to left  shunt, Intraventricular hemorrhage (IVH) เป็นต้น   Read More »

การช่วยฟื้นชีวิตทารกและทารกแรกเกิด

การช่วยฟื้นชีวิตทารกและทารกแรกเกิด

     CPR (cardiopulmonary resuscitation) หรือการกู้ชีวิต หรือ การช่วยฟื้นชีวิต หมายถึง การปฏิบัติการเพื่อช่วยฟื้นการทำงานของระบบไหลเวียนเลือดที่หยุดการทำงานอย่างกระทันหันเพื่อให้หัวใจกลับมาเต้นเองได้ตามปกติ โดยไม่เกิดความพิการของสมอง CPR เป็นการช่วยชีวิตคนที่หัวใจหยุดเต้นหรือเต้นอ่อนแรง ซึ่งต้องได้รับการช่วยอย่างทันที โดยมุ่งการช่วยเหลือฉุกเฉินให้มีอากาศและเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงร่างกาย (Basic Life Support) แล้วตามด้วยการกระตุ้นหรือรักษาให้หัวใจกลับทำงานขึ้นมาอีก โดยอาศัยเครื่องมือ ยา (Advanced Cardiac Life Support) และให้การดูแลผู้ป่วยหลัง CPR (Prolong Life Support) การช่วยฟื้นชีวิตจะได้ผลดีหากช่วยให้มีการไหลเวียนโลหิตที่มี ออกซิเจนเพียงพอไปเลี้ยงร่างกายก่อนที่ระบบหัวใจและระบบหายใจจะเริ่มทำงาน ถ้าทำ Basic Life Support ได้ภายใน 4 นาทีหลัง Cardiac arrest หรือได้รับ Advanced Cardiac Life Support ภายใน 5 นาที จะช่วยชีวิตไว้ได้มาก ถ้าช้ากว่านี้จะช่วยฟื้นคืนชีพได้ยาก การช่วยฟื้นชีวิตประกอบด้วย 3 ระยะ คือ Read More »

การเจริญเติบโต พัฒนาการและการสร้างเสริมสุขภาพทารกแรกเกิด

การเจริญเติบโต พัฒนาการและการสร้างเสริมสุขภาพทารกแรกเกิด

  การดูแลทารกแรกเกิดที่ไม่เจ็บป่วย เช่น ทารกที่รอกลับบ้านพร้อมแม่หลังคลอด เพื่อไม่ให้ทารกเจ็บป่วย  ไม่อยู่โรงพยาบาลนาน  ไม่เพิ่มค่าใช้จ่ายของการรักษาจากการเกิดโรคแทรกซ้อน  จากความบกพร่องของการดูแลนั้น ต้องใช้หลักการสร้างเสริมสุขภาพ โดยหลักการดูแลต้องมุ่งที่การป้องกันการเจ็บป่วย  โดยปฏิบัติตามหลักการดูแลทารกแรกเกิดอย่างครบถ้วนและเคร่งครัด  ซึ่งพยาบาลที่ดูแลทารกจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับลักษณะและสรีรวิทยาของทารกแรกเกิด  เพราะช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญของชีวิต  เนื่องจากเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยามาก  จากการที่ทารกพึ่งพามารดาขณะอยู่ในครรภ์มาเป็นพึ่งพาตัวเองนอกครรภ์มารดา  ทำให้อัตราการเจ็บป่วยและอัตราการตายของทารกในระยะนี้สูงกว่าเด็กวัยอื่นๆ Read More »

Load More Posts
Scroll To Top