เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ โดย อาจารย์ เนตรทอง นามพรม

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ โดย อาจารย์ เนตรทอง นามพรม

ไฟล์ presentation ของการประชุมวิชาการ ดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดแบบมืออาชีพ ณ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Read More »

Family centered care in  NICU

Family centered care in NICU

การจัดให้มีการดูแลผู้ป่วยแบบครอบครัวเป็นศูนย์กลาง เป็นแนวคิดของหน่วยดูแลผู้ป่วยแรกเกิดที่ ทีมพยาบาลและทีมงานด้านอื่นๆยังขาดความเข้าใจเรื่อง การดูแลผู้ป่วยใน NICU แบบครอบครัวเป็นศูนย์กลาง นั่นคือเข้าใจความหมายทางคำพูดแต่ยังไม่สามารถปฏิบัติตามแนวคิดได้ ปกติทีมงานจะเห็นภาพตนเองเป็นผู้เชี่ยวชาญทุกด้านของการดูแลเด็กทารกแรกเกิด ขณะที่พ่อแม่ผู้ให้กำเนิดถูกกำหนดให้เป็นผู้สังเกตการณ์ ดังนั้นทีมงานอาจรู้สึกลำบากใจในการเปลี่ยนวิธีการทำงานแบบให้ครอบครัวของทารกมีส่วนร่วมในการดูแล ปัจจัยทางจิตวิทยาสิ่งแวดล้อมใน NICU ไม่สามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการดูแลทารกแบบครอบครัวเป็นศูนย์กลางได้ แสงที่สว่างจ้าและความอึกทึกของเสียง อุปกรณ์การช่วยชีวิต ทีมแพทย์-พยาบาลจะเน้นด้านการรักษาชีวิตเป็นหลัก มีผลต่อการส่งผ่านความรักความอบอุ่นผ่านการสัมผัสของพ่อแม่ไปยังทารกน้อยของพวกเขา Read More »

เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การประเมินศูนย์เด็กเล็ก

เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การประเมินศูนย์เด็กเล็ก

เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การประเมินศูนย์เด็กเล็ก โดย ผศ. ดร. พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น รศ. ดร. พัชรี วรกิจพูลผล ผศ. เนตรทอง นามพรม Read More »

รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์

รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์

รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง “การพัฒนาระบบฐานข้อมูลความร่วมมือ เพื่อการจัดเก็บข้อมูลทารกแรกเกิด บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต” โดย… ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เนตรทอง  นามพรม รองศาสตราจารย์ พัชรี  วรกิจพูนผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริศนา  สุนทรไชย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร. ต. อ. หญิง ฐิติมา สุขเลิศตระกูล Read More »

โรคไอพีดี

โรคไอพีดี

    โรคติดเชื้อไอพีดี (IPD : Invasive Pneumococcal Disease) เกิดจากเชื้อแบคทีเรียสเตรปโต-คอคคัส นิวโมเนียอี (Streptococcus Pneumoniae) หรือรู้จักในชื่อ นิวโมคอคคัส   ซึ่งโรคนี้สามารถเกิดได้กับคนทุกช่วงอายุแต่จะพบบ่อยในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี เนื่องจากภูมิคุ้มกันยังต่ำ โดยเฉพาะเด็กในกลุ่มที่อยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกลางวัน เด็กที่เคยได้รับยาปฏิชีวนะ เด็กที่เคยมีประวัติติดเชื้อในหู เด็กที่ไม่มีม้ามหรือม้ามบกพร่อง และเด็กที่มีภูมิต้านทานบกพร่อง หรือเป็นโรคเรื้อรังต่างๆ Read More »

การทำกายภาพบำบัดทรวงอกในทารกและเด็ก

การทำกายภาพบำบัดทรวงอกในทารกและเด็ก

  Chest physiotherapy ประกอบด้วย การจัดท่าเพื่อระบายเสมหะ (postural drainage), การเคาะทรวงอก (percussion), การสั่นทรวงอก (vibration) และการกำจัดเสมหะ (secretion removal) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการคั่งค้างและช่วยขับเสมหะออกจากหลอดลม เพื่อฟื้นฟูสภาพและประสิทธิภาพการทำงานของปอดในการแลกเปลี่ยนก๊าซในการหายใจ   Read More »

ทฤษฏีเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก

ทฤษฏีเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก

  ทฤษฏีเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก โดย ผศ.ดร. พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น ผศ. ร.ต.อ. หญิง ฐิติมา สุขเลิศตระกูล Read More »

เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง ความปลอดภัยในการใช้เครื่องช่วยหายใจ

เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง ความปลอดภัยในการใช้เครื่องช่วยหายใจ

  เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง ความปลอดภัยในการใช้เครื่องช่วยหายใจ โดยคุณ สุพรรณ วงค์ตัน พยาบาลชำนาญการจากโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่   Read More »

บทบาทของผู้ช่วยพยาบาลในหออภิบาลทารกแรกเกิด

บทบาทของผู้ช่วยพยาบาลในหออภิบาลทารกแรกเกิด

  หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด 2 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งให้การดูแลทารกแรกเกิดรับใหม่จากห้องคลอดที่มีลักษณะอาการปกติ ที่มีน้ำหนักมากกว่า 1,800 กรัม และทารกเจ็บป่วยอาการไม่หนักที่รับย้ายจากหอผู้ป่วยหลังคลอดและตึกพิเศษต่าง ๆ ได้แก่ ทารกน้ำหนักตัวน้อย และทารกตัวเหลืองที่ต้องรับการรักษาด้วยการส่องไฟ (phototherapy) ทารกที่มีอาการปกติจะถูกย้ายไปอยู่กับมารดาที่หอผู้ป่วยสามัญและหอผู้ป่วยพิเศษหลังคลอด ภายใน 4 – 6 ชั่วโมง เพื่อให้ทารกได้ดูดนมมารดาโดยเร็ว ส่วนทารกที่มีน้ำหนักตัวน้อยที่อาการไม่หนัก เป็นทารกที่ต้องรับการดูแลในโรงพยาบาล เพื่อให้น้ำหนักตัวเพิ่มถึง 2,000 กรัม จึงจะจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล ในทารกน้ำหนักตัวน้อย ต้องให้การดูแลเรื่องอุณหภูมิร่างกาย การป้องกันการติดเชื้อ การเจริญเติบโต พัฒนาการและส่งเสริมให้ได้รับนมมารดา ตลอดจนการสอนมารดาให้สามารถดูแลทารกได้ถูกต้อง ส่วนทารกตัวเหลืองที่ได้รับการรักษาด้วยการส่องไฟ จะให้การดูแลให้ได้รับการส่องไฟอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ได้รับนมมารดาโดยให้มารดาเข้ามาป้อนนมในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิด 2 ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งเป็นบุคลากรหนึ่งในทีมการพยาบาล โดยปฏิบัติงานทั้งเวรเช้า บ่าย ดึก หมุนเวียนกัน ลักษณะงานได้แก่ การช่วยอาบน้ำทารกรับใหม่ (initial bath) การช่วยวัดสัญญาณชีพ สังเกตอาการผิดปกติ ให้ความอบอุ่นแก่ทารกอย่างเหมาะสม ช่วยแพทย์ตรวจ ช่วยดูแลทารกที่มีอาการผิดปกติ น้ำหนักน้อยร่วมกับพยาบาล และช่วยย้ายทารกไปอยู่กับมารดาที่หอผู้ป่วยหลังคลอด พร้อมทั้งช่วยรับย้าย จำหน่ายทารก นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ช่วยในคลินิกนมแม่ได้แก่ การเตรียมเต้านม ดูแลหัวนม ประคบนวดเต้านม สอนและสาธิตให้มารดาสามารถป้อนนมมารดาได้ และนำนมมารดาไปให้ทารกเจ็บป่วยที่นอนพักรักษาตัวในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิด 4 (high risk unit) หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด 3 หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด และหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรมอื่น ๆ ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเต้านมของมารดาด้วยตนเอง ประคับประคองจิตใจมารดา รวมทั้งช่วยดูแลอุปกรณ์ให้พร้อมใช้ และทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมในหอผู้ป่วย Read More »

Load More Posts
Scroll To Top