ข้อถือสิทธิ์

การนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงการให้บริการแจ้งข่าวสาร ความรู้ และความรู้ด้านต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น

ดังนั้น cmnb.org ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรองความถูกต้อง และรับผิดชอบเนื้อหา ในเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูล, ภาพ, ลิงก์ต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้ cmnb.org จะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นการสื่อความหมาย หรือ แง่มุมต่างๆ เพื่อการค้า การคาดการณ์ และการใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะ cmnb.org มีสิทธิทุกประการในการระงับและงดการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวข้างต้นโดยมิบอกกล่าวล่วงหน้า

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copyrights)

cmnb.org ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่า บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา รวมถึงส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์แต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร Know how ฯลฯ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นงานอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณะ เช่น จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์โดยมิชอบไม่ว่า โดยประการใด ๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาต เราจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

การไม่รับรองความเสียหายของผู้ใช้บริการเว็บไซต์

การสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบ อันเกิดจากการใช้บริการเว็บไซต์ของทาง cmnb.org ในกรณีที่ข้อความโฆษณา และข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์ cmnb.org นี้ รวมถึงข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ที่ cmnb.org เชื่อมต่อ มายังเว็บไซต์ หรือการเชื่อมต่อเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์อื่น มีข้อผิดพลาด ไม่ว่าจะเกิดจาก สาเหตุทางด้านเทคนิค โปรแกรม เนื้อหา หรือไวรัสคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ถือว่าเป็นความเสี่ยง ที่เกิดจากการใช้วิจารณญาณ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ

Comments are closed.

Scroll To Top