Category Archives: Normal newborn

พัฒนาการที่สำคัญและแนวทางการดูแลเด็กในช่วงอายุ 0-35 เดือนแรก

พัฒนาการที่สำคัญและแนวทางการดูแลเด็กในช่วงอายุ 0-35 เดือนแรก

ช่วง 0-35 เดือนแรกเป็นช่วงที่เด็กมีพัฒนาการหลากหลายด้าน ทั้งทางร่างกาย การรับรู้และเรียนรู้ อารมณ์และอื่น ๆ อีกหลายด้าน ดังนั้นช่วงเวลานี้จึงเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่พ่อแม่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจเพื่อที่จะสามารถดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเหล่านี้อย่างสอดคล้องกับช่วงวัยของเด็ก เอกสารเรื่องพัฒนาการที่สำคัญและแนวทางการดูแลเด็กในช่วง 0-35 เดือนแรก ที่จัดทำโดยองค์การยูนิเซฟนำเสนอข้อเท็จจริงและข้อแนะนำแนวทางในการปฏิบัติที่สำคัญสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในช่วง 0-35 เดือนแรก Read More »

อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี ของทารกและเด็กเล็ก

อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี ของทารกและเด็กเล็ก

อาหารและโภชนาการที่ดีในวัยทารกและเด็กเล็กเป็นพื้นฐานที่สำคัญของสุขภาพและสติปัญญาที่ดีในระยะยาว ปัจจุบันนี้ เด็กไทยนับล้านคนยังมีปัญหาโภชนาการทั้งโรคขาดสารอาหาร โรคอ้วน และนิสัยการกินอาหารไม่เหมาะสม   สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวจึงได้จัดทำคู่มือ อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี ของทารกและเด็กเล็ก โดยปรับปรุงจากหนังสือ Facts for Life ขององค์การยูนิเซฟ Read More »

คู่มือการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

คู่มือการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ทารกที่กินนมแม่จะได้รับสารอาหารที่ดีกว่าและป่วยด้วยโรคติดเชื้อและโรคภูมิแพ้น้อยกว่า กลุ่มที่ถูกเลี้ยงด้วยอาหารอื่น และเติบโตอย่างมีพัฒนาการที่ดีกว่าทารกที่ถูกเลี้ยงด้วยนมผสมและอาหารอื่น เด็กทุกคนควรได้รับนมแม่ตั้งแต่แรกเกิด เพราะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มีประโยชน์สูงสุดทั้งต่อสุขภาพและพัฒนาการของลูก ต่อสายสัมพันธ์ทางใจระหว่างแม่และลูก และต่อสุขภาพของแม่ แม้ในครอบครัวที่สามารถซื้อหานมผสม มีน้ำสะอาด ถูกอนามัย และสามารถเตรียมนมผสมได้อย่างถูกสุขลักษณะก็ตาม ดังนั้นทุกฝ่ายต้องร่วมรณรงค์ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ถึง ๖ เดือน หรือให้นานที่สุดเท่าที่สภาวะครอบครัวจะทำได้ เอกสารเผยแพร่จาก สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว โดยการปรับปรุงเนื้อหาจากหนังสือ Facts for Life โดย Unicef Read More »

Best practice in skin care for pediatric patients

Best practice in skin care for pediatric patients

ไฟล์นำเสนอเรื่อง “Best practice in skin care for pediatric patients” ในการประชุมวิชาการเรื่อง Best practice in pediatric จัดโดยสถานบริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2554 Read More »

Evidence based nursing practice for breastfeeding in neonates 

Evidence based nursing practice for breastfeeding in neonates 

  ประโยชน์การให้นมแม่      ลดการติดเชื้อและลดการเกิดโรคต่างๆ ลดการกลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาล ทารกรับนมได้ดีเพราะย่อยง่าย นอกจากนี้ยังส่งเสริม neurodevelopment ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างมารดาทารก ส่วนประโยชน์สำหรับทารกเกิดก่อนกำหนด (Callen & Pinelli, 2005) มีทั้ง Nutritional benefits, Gastrointestinal benefits,  Immunological benefits, Neurodelopmental benefits และ Psychological benefits Read More »

ก๊าซในหลอดเลือดแดง: บทบาทพยาบาลในการวิเคราะห์ผล

ก๊าซในหลอดเลือดแดง: บทบาทพยาบาลในการวิเคราะห์ผล

ก๊าซในหลอดเลือดแดง: บทบาทพยาบาลในการวิเคราะห์ผล (Arterial blood gas: Roles of nurse in an analysis)  บทคัดย่อ ค่าก๊าซในหลอดเลือดแดงมีความสำคัญในการบอกถึงภาวะกรดด่างของผู้ป่วย การเจาะเลือดส่งตรวจจะเจาะจากหลอดเลือดแดงเพื่อให้ได้ค่าที่แน่นอน ในทางปฏิบัติการส่งตรวจก๊าซในหลอดเลือดในผู้ป่วยเด็กนิยมเจาะจากหลอดเลือดฝอย พยาบาลมีบทบาทที่สำคัญในการเตรียมผู้ป่วย และช่วยแพทย์ในการเจาะเลือดส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้พยาบาลต้องมีความรู้ในการวิเคราะห์ค่าก๊าซ เพื่อช่วยในการดูแลผู้ป่วยตามบทบาทของตน   Abstract Blood gas is important indicator of acid-base status of patient. Drawing of blood sample from artery will give accurate values. In practical, pediatric patient’s blood will be drawn from capillary. Nurse plays an important role in preparation of patient and facilitates a physician during the procedure. In addition, nurses must be knowledgeable of analysis of blood gas in order to care patients on their roles. Read More »

การให้ความช่วยเหลือ การสนับสนุนทางจิตใจแก่หญิงให้นมบุตร

การให้ความช่วยเหลือ การสนับสนุนทางจิตใจแก่หญิงให้นมบุตร

 เรียบเรียงโดย รศ. พัชรี วรกิจพูนผล, รองศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดาราวรรณ ศิระกมล, หัวหน้าหอผู้ป่วยทารกแรกเกิด 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมชาติ ศรีจันทร์ตา, ผู้ช่วยพยาบาลประจำหอผู้ป่วยทารกแรกเกิด 2 และคลินิกนมแม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Read More »

การเจริญเติบโต พัฒนาการและการสร้างเสริมสุขภาพทารกแรกเกิด

การเจริญเติบโต พัฒนาการและการสร้างเสริมสุขภาพทารกแรกเกิด

  การดูแลทารกแรกเกิดที่ไม่เจ็บป่วย เช่น ทารกที่รอกลับบ้านพร้อมแม่หลังคลอด เพื่อไม่ให้ทารกเจ็บป่วย  ไม่อยู่โรงพยาบาลนาน  ไม่เพิ่มค่าใช้จ่ายของการรักษาจากการเกิดโรคแทรกซ้อน  จากความบกพร่องของการดูแลนั้น ต้องใช้หลักการสร้างเสริมสุขภาพ โดยหลักการดูแลต้องมุ่งที่การป้องกันการเจ็บป่วย  โดยปฏิบัติตามหลักการดูแลทารกแรกเกิดอย่างครบถ้วนและเคร่งครัด  ซึ่งพยาบาลที่ดูแลทารกจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับลักษณะและสรีรวิทยาของทารกแรกเกิด  เพราะช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญของชีวิต  เนื่องจากเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยามาก  จากการที่ทารกพึ่งพามารดาขณะอยู่ในครรภ์มาเป็นพึ่งพาตัวเองนอกครรภ์มารดา  ทำให้อัตราการเจ็บป่วยและอัตราการตายของทารกในระยะนี้สูงกว่าเด็กวัยอื่นๆ Read More »

Scroll To Top