ก๊าซในหลอดเลือดแดง: บทบาทพยาบาลในการวิเคราะห์ผล

ก๊าซในหลอดเลือดแดง: บทบาทพยาบาลในการวิเคราะห์ผล
(Arterial blood gas: Roles of nurse in an analysis)

 บทคัดย่อ

ค่าก๊าซในหลอดเลือดแดงมีความสำคัญในการบอกถึงภาวะกรดด่างของผู้ป่วย การเจาะเลือดส่งตรวจจะเจาะจากหลอดเลือดแดงเพื่อให้ได้ค่าที่แน่นอน ในทางปฏิบัติการส่งตรวจก๊าซในหลอดเลือดในผู้ป่วยเด็กนิยมเจาะจากหลอดเลือดฝอย พยาบาลมีบทบาทที่สำคัญในการเตรียมผู้ป่วย และช่วยแพทย์ในการเจาะเลือดส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้พยาบาลต้องมีความรู้ในการวิเคราะห์ค่าก๊าซ เพื่อช่วยในการดูแลผู้ป่วยตามบทบาทของตน

 

Abstract

Blood gas is important indicator of acid-base status of patient. Drawing of blood sample from artery will give accurate values. In practical, pediatric patient’s blood will be drawn from capillary. Nurse plays an important role in preparation of patient and facilitates a physician during the procedure. In addition, nurses must be knowledgeable of analysis of blood gas in order to care patients on their roles.

Download เอกสาร  Arterial blood gas: Roles of nurse in an analysis (7608 downloads)

 

About ผศ. ดร. อุษณีย์ จินตะเวช RN, PhD

Comments are closed.

Scroll To Top