หน้าบ้าน Newborn Sick newborn การช่วยฟื้นชีวิตทารกและทารกแรกเกิด - เอกสารอ้างอิง

การช่วยฟื้นชีวิตทารกและทารกแรกเกิด - เอกสารอ้างอิง

User Rating: / 82
แย่ดีที่สุด 
ดัชนีบทความ
การช่วยฟื้นชีวิตทารกและทารกแรกเกิด
การช่วยฟื้นชีวิตในทารกและทารกแรกเกิด
การช่วยเหลือพื้นฐานหรือขั้นต้น
Ventilation
Chest compression
Administration of medication or fluids
เอกสารอ้างอิง
ทุกหน้า

เอกสารอ้างอิง

     วิจิตรา กุสุมภ์. (2543). การกู้ชีวิต CPR 2000. กรุงเทพฯ; บริษัทบพิธการพิมพ์ จำกัด.
     ผกาพรรณ เกียรติชูสกุล. (2545). ภาวะขาดออกซิเจนและการช่วยฟื้นชีวิตทารกแรกเกิด.ใน : สุกัญญา ทักษพันธุ์ บรรณาธิการ. ทารกแรกเกิด. กรุงเทพฯ; ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา.
     สมพร โชตินฤมล. (ไม่ระบุ). การช่วยฟื้นชีวิตทารกแรกเกิด. หน่วยทารกแรกเกิด ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
     American Heart Association and American Academy of Pediatric (1994). Neonatal Resuscitation. American Heart Association.
     Ipp, M. (2004). CPR for infant 1 and under. Available:  http://www.healthcentral.com/peds/img/img1086.cfm [Online]. [2004, February 23].
     Jones, K. (2000). Infant CPR and Prognosis rates. Available:  http://www.healthcentral.com/peds/img/img1086.cfm [Online]. [2004, February 17].
     Kattwinkel, J. et. al. (2000). International Guidelines for Neonatal Resuscitation: An expert from the guidelines 2000 for cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care: International consensus on science. Available: Pediatrics, 106(3) [Online]. [2000, September 3].